درباره negaristan

نگریستن به جای دیگران می‌بیند Negaristan looks on behalf of others