مترسک‌های ایرانی

عکاسی از مترسک‌های ایران یک پروژه‌ی طولانی مدت است که از سال ۱۳۹۰ آغاز شده و هنوز ادامه دارد. پروژه به سفارش یک مؤسسه‌ی پژوهشی انسان‌شناسی اجرا شده است. بعد از شروع کار و تبادل اطلاعاتی که «نگریستن» از تحقیقات میدانی به دست آورده بود مترسک‌های ایران بسیار مورد توجه قرار گرفت زیرا معلوم شد بیشتر کشاورزان ایرانی مترسک را نه به انگیزه‌ی دور کردن پرندگان، بلکه برای حفظ محصول از چشم‌زخم رهگذران، در مزرعه می‌گذارند. در هر منطقه از ایران باورهای خاصی وجود دارد که شکل و شمایل و رنگ‌های به کار رفته در مترسک را تعیین می‌کنند.

در این پروژه «نگریستن» از حدود ۱۰۰ مترسک در نقاط مختلف ایران عکاسی کرده و اطلاعات بعضی مناطق را جمع‌آوری کرده است. اینجا تعدادی از عکس‌های مجموعه را می‌بینید.

Iranian Scarecrows

Photographing the scarecrows of Iran is a long-term project ordered by a foundation for anthropology studies. The project started in 2011 and is still ongoing. In addition to the recording of the visual aspects of the scarecrows, Negaristan collects data about them on the field. The researchers took interest in the scarecrows after it turned out that most of the ones used in Iran have nothing to do with repelling birds. Instead, farmers usually set them up to protect against the evil eye, a belief prominent in West Asia.

The beliefs about the scarecrows vary across the region which is reflected in the varying characteristics of the statues such as the materials and the colors used in their construction. We have documented more than a hundred scarecrows across Iran in the past couple of years. Here is a selection from this collection.

مترسک ساخته شده از مانکن پلاستیکی، لباس، کلاه حصیری و چوب، ارتفاع ۱۵۳ سانتیمتر، خرانق، استان یزد، ۱۳۹۲ A scarecrow made of a plastic mannequin, clothes, straw hat and wood, 153cm high, Kharanaq, Yazd, 2013

مترسک ساخته شده از مانکن پلاستیکی، لباس، کلاه حصیری و چوب، ارتفاع ۱۵۳ سانتیمتر، خرانق، استان یزد، ۱۳۹۲

A scarecrow made of a plastic mannequin, clothes, straw hat and wood, 153cm high, Kharanaq, Yazd, 2013

مزرعه‌ی سبزی خوراکی، مترسک ساخته شده از عروسک پاندا و چوب، ارتفاع ۱۸۶ سانتیمتر، قرچک، استان تهران، ۱۳۹۶ A scarecrow made of a toy panda and wood on a farm of herbs, 186cm high, Qarchak, Tehran, 2017

مزرعه‌ی سبزی خوراکی، مترسک ساخته شده از عروسک پاندا و چوب، ارتفاع ۱۸۶ سانتیمتر، قرچک، استان تهران، ۱۳۹۶

A scarecrow made of a toy panda and wood on a farm of edible herbs, 186cm high, Qarchak, Tehran, 2017

مزرعه‌ی یونجه، مترسک ساخته شده از لباس، ظرف پلاستیکی و چوب، ارتفاع ۱۸۵ سانتیمتر، جندق، استان یزد، ۱۳۹۲ A scarecrow made of clothes, plastic container and wood on an Alfalfa farm, 185cm high, Jandaq, Yazd, 2013

مزرعه‌ی یونجه، مترسک ساخته شده از لباس، ظرف پلاستیکی و چوب، ارتفاع ۱۸۵ سانتیمتر، جندق، استان یزد، ۱۳۹۲

A scarecrow made of clothes, a plastic container and wood on an alfalfa farm, 185cm high, Jandaq, Yazd, 2013

dfvadf

مزرعه‌ی کلم، مترسک ساخته شده از لباس، پارچه، کاه و چوب، ارتفاع ۱۹۱ سانتیمتر، پیشوا، استان تهران، ۱۳۹۰

A scarecrow made of a jacket, straw and wood on a cabbage farm, 191cm high, Pishva, Tehran, 2011

dfvadf

مزرعه‌ی خیار، مترسک ساخته شده از لباس و چوب، ارتفاع ۹۰ سانتیمتر، ورامین، استان تهران، ۱۳۹۰

A scarecrow made of a shirt and a wooden pole on a cucumber farm, 90cm high, Varamin, Tehran, 2011

dfvadf

مزرعه‌ی سبزی خوراکی، مترسک ساخته شده از لباس (نظامی) و چوب، ارتفاع ۱۱۲ سانتیمتر، ده‌خیر، استان تهران، ۱۳۹۳

A scarecrow made of clothes (army suit) and wood on a farm of edible herbs, 112cm high, Dehkheyr, Tehran, 2014

dfvadf

مزرعه‌ی گندم، مترسک ساخته شده از یک پیراهن و تکه چوب، ارتفاع حدود ۲۰۰ سانتیمتر، ورامین، استان تهران، ۱۳۹۰

A scarecrow made of a shirt and a wooden pole on a wheat farm, 200cm high, Varamin, Tehran, 2011

dfvadf

مزرعه‌ی خیار، مترسک ساخته شده از لباس، کاه و چوب، ارتفاع ۱۴۹ سانتیمتر، فیلستان، استان تهران، ۱۳۹۰

A scarecrow made of clothes, straw and wood on a cucumber farm, 149cm high, Filestan, Tehran, 2011

dfvadf

مترسک ساخته شده از لباس، جعبه‌ی خالی دستمال کاغذی و چوب، ارتفاع ۷۴ سانتیمتر، خرانق، استان یزد، ۱۳۹۲

A scarecrow made of clothes, An empty box of tissues and wood, 74cm high, Kharanaq, Yazd, 2013

dfvadf

جالیز خیار، مترسک ساخته شده از لباس، کاه و چوب، ارتفاع ۱۴۰ سانتیمتر، پاکدشت، استان تهران، ۱۳۹۳

A scarecrow made of clothes, straw and wood on a cucumber farm, 140cm high, Pakdasht, Tehran, 2014

dfvadf

مزرعه‌ی خالی از محصول، مترسک ساخته شده از نایلون و چوب، ارتفاع ۱۲۶ سانتیمتر، چهارباغ، استان گلستان، ۱۳۹۳

A scarecrow made of plastic bags and wood, 126cm high, Charbaq, Golestan, 2014

dfvadf

مزرعه‌ی خیار، مترسک ساخته شده از لباس، کاه، گونی، لوله‌ی مقوایی و چوب، ارتفاع ۱۷۵ سانتیمتر، پاکدشت، استان تهران، ۱۳۹۳

A scarecrow made of clothes, straw, fabric, a paper pipe and wood on a cucumber farm, 175cm high, Pakdasht, Tehran, 2014

dfvadf

باغچه‌ی گردو و گیلاس، مترسک ساخته شده از لباس و چوب، ارتفاع ۱۹۳ سانتیمتر، بیستون، استان کرمانشاه، ۱۳۹۰

A scarecrow made of a jacket and wood on a walnut and cherry farm, 193cm high, Behistun, Kermanshah, 2011

dfvadf

جالیز خیار، مترسک ساخته شده از پارچه و چوب، ارتفاع ۲۱۵ سانتیمتر، پاکدشت، استان تهران، ۱۳۹۳

A scarecrow made of fabric and a branch on a cucumber farm, 215cm high, Pakdasht, Tehran, 2014

dfvadf

مزرعه‌ی پنبه، مترسک ساخته شده از لباس، کاه، نایلون و چوب، ارتفاع ۱۷۹ سانتیمتر، بندر ترکمن، استان گلستان، ۱۳۹۳

A scarecrow made of clothes, straw, plastic bags and wood on a cotton farm, 179cm high, Bandar Torkman, Golestan, 2014

dfvadf

مزرعه‌ی سیب زمینی، مترسک ساخته شده از لباس، نایلون، بطری شیشه‌ای و چوب، ارتفاع ۱۴۳ سانتیمتر، شاهرود، استان سمنان، ۱۳۹۱

A scarecrow made of clothes, plastic bags, a bottle and wood on a potato farm, 143cm high, Shahrood, Semnan, 2012

dfvadf

مزرعه‌ی گندم، مترسک ساخته شده از مانکن پلاستیکی، لباس، کلاه حصیری، کفش لاستیکی و چوب، ارتفاع ۱۶۲ سانتیمتر، قرچک، استان تهران، ۱۳۹۰

A scarecrow made of clothes, a plastic mannequin, straw hat, galoshes and wood on a wheat farm, 162cm high, Qarchak, Tehran, 2011

dfvadf

مزرعه‌ی بامیه، مترسک ساخته شده از لباس، نایلون و چوب، ارتفاع ۱۳۹ سانتیمتر، رشیدآباد، استان تهران، ۱۳۹۰

A scarecrow made of clothes, plastic bags and wood on an okra farm, 139cm high, Rashidabad, Tehran, 2011

dfvadf

مزرعه‌ی گوجه فرنگی، مترسک ساخته شده از پارچه (پرچم) و چوب، ارتفاع ۲۰۵ سانتیمتر، پاکدشت، استان تهران، ۱۳۹۳

A scarecrow made of a flag and wood on a tomato farm, 205cm high, Pakdasht, Tehran, 2014

dfvadf

مزرعه‌ی بادمجان، مترسک ساخته شده از لباس، ظرف پلاستیکی و چوب، ارتفاع ۱۸۷ سانتیمتر، قرچک، استان تهران، ۱۳۹۰

A scarecrow made of clothes, a plastic container and wood on an eggplant farm, 187cm high, Qarchak, Tehran, 2011

اطلاعات این صفحه به نحوی انتخاب یا تغییر داده شده که حریم شخصی فرد یا سازمان طرف قرارداد با نگریستن حفظ شود. نام‌ها، نشانی‌ها، تاریخ‌ها، محل‌ها و هر اطلاعات شخصی و خصوصی ممکن است تغییر داده شده باشند و یا با رضایت مشتری نگریستن منتشر شده‌اند.
© ۱۳۹۰-۱۳۹۷ تمام حقوق محفوظ و متعلق به نگریستن است.
All data on this page are selected or changed in a way that protects privacy of Negaristan’s clients. Names, addresses, dates, locations and any personal data might have been changed or they are published with explicit written consents of the clients.
© COPYRIGHT 2011-2018 NEGARISTAN.COM ALL RIGHTS RESERVED