گل نرگس، با آن روی زیبا و عطر خوش، در پاییز و زمستان در مزارع گل سرتاسر ایران به عمل می‌آید. چند عکس از چیدن نرگس‌ها ببینید.

عکس‌ها در دی ماه ۱۳۹۸ گرفته شده‌اند.

 

استان مازندران، عکس از مهدی محبی‌پور، خبرگزاری میزان

 

استان مازندران، عکس از مهدی محبی‌پور، خبرگزاری میزان

 

استان مازندران، عکس از مهدی محبی‌پور، خبرگزاری میزان

 

استان مازندران، عکس از مهدی محبی‌پور، خبرگزاری میزان

 

استان مازندران، عکس از مهدی محبی‌پور، خبرگزاری میزان

 

استان مازندران، عکس از مهدی محبی‌پور، خبرگزاری میزان

 

استان مازندران، عکس از مهدی محبی‌پور، خبرگزاری میزان

 

خوسف، خراسان جنوبی، عکس از رها صالحی مقدم، ایسنا

 

خوسف، خراسان جنوبی، عکس از رها صالحی مقدم، ایسنا

 

خوسف، خراسان جنوبی، عکس از رها صالحی مقدم، ایسنا

 

خوسف، خراسان جنوبی، عکس از رها صالحی مقدم، ایسنا

 

آزادشهر، استان گلستان، عکس از علی اصغر قزل سفلو، ایرنا

 

آزادشهر، استان گلستان، عکس از محمد قجر، ایسنا

 

آزادشهر، استان گلستان، عکس از علی اصغر قزل سفلو، ایرنا

 

آزادشهر، استان گلستان، عکس از علی اصغر قزل سفلو، ایرنا

 

آزادشهر، استان گلستان، عکس از علی اصغر قزل سفلو، ایرنا